Projecten

Mediations tussen overheidspartijen en bedrijven of particulieren over waterbeheer en gebiedsinrichting.

Land- en waterbeheer in Oost-Europa: samen met Nederlandse partners uit de advieswereld, onderzoekinstituten, drinkwaterbedrijven en overheidsinstanties zijn een aantal succesvolle projecten uitgevoerd om kennis over te dragen aan partners in Oost-Europa.

Onderzoek naar de relatie tussen de politiek en waterbeheer in Palestina: samen met partners in Palestina zijn er acties uitgevoerd om de communicatie tussen de waterbeheerders en de politieke leiders te verbeteren.

Gebiedsgericht en systeemgericht grondwaterbeheer (GSG): als medecoördinator van het GSG-platform van Stichting Kennisontwikkeling en Beheer Bodem (SKB) en als adviseur van VROM op dit gebied is SG nauw betrokken bij de implementatie van de KRW en andere beleidswijzigingen in water- en bodembeheer.

Grondwaterproces- en projectleider bij Actief Bodembeheer de Kempen: In een deel van de Kempen is het grondwater belast met zware metalen. SG heeft met de relevante actoren, een onderzoeksinstituut en vier adviesbureaus het probleem in ruimte en tijd afgebakend. Nu liggen er oplossingen klaar op gebiedsniveau die in overeenstemming zijn met de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. SG heeft ook een input geleverd in de MKBA-bodem case voor de Kempen.

Inhoudelijke en institutionele ondersteuning van het Egyptische Grondwaterinstituut: Gedurende vijf jaar heb ik leiding gegeven aan alle componenten van het project: proeven met kunstmatige infiltratie, ontwerpen en maken van het nationale meetnet voor grondwaterkwaliteit en lokale studies. Deze studies vormden onderdeel van het proces om het instituut meer klantgericht te laten functioneren en de overdracht van niet-onderzoekstaken naar het ministerie van water.

Inhoudelijke en institutionele ondersteuning van het Mozambicaanse Nationale Waterdirectoraat: Gedurende ruim vijf jaar heb ik de grondwatersectie vanaf de opstartfase ontwikkeld naar een professionele dienstverlenende eenheid. Daarbinnen heb ik tientallen deelprojecten op het gebied van grondwaterbeheer en exploitatie uitgevoerd. De overdracht van kennis aan Mozambicanen tijdens het werk en in formele trainingen van technisch tot universitair niveau heb ik ontzettend leuk gevonden.

Integraal stroomgebied beheer, ondersteuning Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD): SG is door de WMD verantwoordelijk gesteld voor het ontwerpen en plaatsen van een hydrologische meetnetwerk en het trainen van Indonesische staf in twee steden in oost Indonesië. De door SG uitgevoerde initiële fase vormt de basis voor een integraal stroomgebiedbeheer plan.

Management: opstartfase van een klein adviesbureau in Egypte, transformatiefase van een bodemafdeling bij een groot adviesbureau in Nederland.

Bijdrage aan brede maatschappelijke processen: Namens de Beweging van Barmhartigheid begeleidde Ebel Smidt het initiatief om vier boeken te maken over hedendaagse barmhartigheid.

Impuls voor systeembenadering bodem en water: een doorkijk naar de mogelijkheden in Nederland om de systeembenadering meer en beter in te zetten in het grondwater- en bodembeheer in Nederland.

Beheer van kustaquifers in Yemen: samenvoegen en interpreteren van bestaande technische informatie en een analyse van zinvolle oplossingen voor de overexploitatie van de grondwatervoorkomens.

Projectmanagement voor bodemkwaliteitskaarten en juridische toetsen

Maken en toepassen van een
computerprogramma voor de stroming van water door de onverzadigde zone (FLUZO)

• Grondwatermodellering voor de Betuwelijn

• Grondwaterberekeningen bij drinkwaterwinningen en stortplaatsen

• Diverse projecten op het gebied van grondwaterbescherming

• Projectidentificatie: o.a. op het gebied van kunstmatige infiltratie